Om VGDL

Dövas röst i samhället

Varmt välkomna till VGDL

Vi är en liten styrelse som i dagsläget består av 5 styrelsemedlemmar. Vilka befattningar varje styrelsemedlem har framgår här på våran fina hemsida. Du som är nyfiken, scrolla

gärna ner och läs vidare.


Våra huvuduppgifter är indelade i två delar:


Del 1: VGDL skall verka för och stödja lokalföreningar i Västra Götaland genom samarbete i deras politiska påverkansarbete, men också gentemot dess medlemmar. VGDL vill dock betona att vi i VGDL inte bedriver någon som helst medlemsvård.


Del 2: VGDL skall bedriva påverkansarbete utåt mot Västra Götalands Regionen (VGR) och på så sätt försöka tillvarata våra och våra medlemmars intressen. Målsättningen är uteslutande full delaktighet i samhället på alla nivåer på jämlika villkor. Våra hjärtefrågor är möjligheter att på lika villkor kunna kommunicera på vårt eget språk, teckenspråket. Att få tolk då döva behöver det, där tolkningen bedrivs utifrån våra egna önskemål. VGDL önskar att tolkcentralerna i Västra Götalands Regionen är villiga att samarbeta utifrån deras eget arbetssätt, PCA = Person Centrerat Arbetssätt. 


Målsättningen är att tolkanvändaren skall kunna påverka sin tolkning från tolkbeställning till val av utförande av själva tolkningen. Detta försöker vi i VGDL att påverka genom vår plats i tolkbrukarrådet. 


VGDL arbetar mycket med att få ta del av kultur på våra villkor genom att arrangera teater. Vi har även en plats i beredning för Mänskliga rättigheter inom VGR.


Vi finns till för er om ni har råkat ut för något som känns orättvist och inte okej. Ni är välkomna att ta kontakt med oss för stöd och rådgivning!


Detta är en möjlighet för er att vara med och påverka!


Vår styrelse

Sara Jernewall

Ordförande

Tobias Engström

Vice ordförande

Stine Venseth

Sekreterare

Teddie Sundqvist

Ledamot

Vår styrelse är vald av VGDLs lokalföreningar för uppdraget att värna om organisationen och verka för att utveckla arbetet. 

Styrelses arbetsområde:

Brukarråd/samråd:

 - Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd -

 - Norra hälso- och sjukvårdsnämnden -

 - Södra hälso- och sjukvårdsnämnden - 

 - Västra hälso- och sjukvårdsnämnden - 

 - Östra hälso- och sjukvårdsnämnden -Kontaktperson föreningar

Detta är en ny tillkommen ide vars syfte är att konkretisera samarbetet mellan VGDL och de lokala dövföreningarna som finns under VGDL. Tanken är att samarbeta i gemensamma frågor plus bedriva informationsutbyte om något problem uppstår på exempelvis regionnivå eller kommunalnivå som dövföreningarna fått nys om. 

 

VGDL är en paraplyorganisation med fem lokala dövföreningar under sig, varje styrelsemedlem tjänar som kontaktperson för varsin lokal dövförening: 

Om ni vill få hjälp och stöd på hur föreningsarbetet fungerar, så finns det föreningssupport hos SDR som dövföreningarna kan vända sig till, https://sdr.org/for-dig-som-ar/foreningsaktiv/Hälso -och sjukvårdsnämnderna

VGDL bedriver påverkansarbete inom hela VGR (Västra Götaland Regionen), som ansvarar för hälso – och sjukvårdsfrågor inom hela VGR. VGR är uppdelade i 5 hälso – och sjukvårdsnämnder, varje styrelsemedlem har varsin plats att kunna påverka i respektive sjukvårdsnämnd.


Hälso – och sjukvårdsnämnderna sammanträder med andra patient -och brukarorganisationer ett viss antal ggr/år. Här har vi en möjlighet att påverka och driva våra frågor kopplade till dövas situation i sjukvårdssammanhang. VGDL har översyn över samma arbetsområden som VGR har (https://www.vgregion.se/politik/politisk-organisation/namnder-och-styrelser-for-halso--och-sjukvard/halso--och-sjukvardsnamnder/)

Våra lokalföreningar

I Västra Götaland finns fem lokalföreningar anslutna till VGDL samt ungdomsföreningen och pensionärsföreningen

Länk till regionala brukarråd som vi representation bland annat tolkbrukarråd och dövteam, dövblind och alternativ telefinis brukarråd.
https://www.vgregion.se/f/habilitering-och-halsa/patient/brukarrad/motesanteckningar-brukarrad/

VGDL:s historia

Den 14 november 1998 beslutade det att Västra Götalands Dövas Länsförbund bildas i samband med att Västra Götalandsregionen bildas 1 januari 1999. Det var Göteborgs Dövas Förening (Göteborgs Stad drevs landstingsverksamhet tidigare) samt Bohus Dövas Länsförening (länskommitté), Skaraborgs Dövas Länsförbund och Älvsborgs Dövas Länsförbund som drevs fram till 1 januari 1999.

I samband med bildas fanns det Skövde Dövas Förening och Uddevalla Dövas Förening som numera är nedlagt idag.